15. júl 2024, pondelok, 08:03
Dokumenty
DSA
2 % dane
2 % z dane základné informácie:
Vyhlásenie
Potvrdenie o zaplatení dane.

Aj poukázaním sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby rodičovskému združeniu pri našej škole môžete prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, k zlepšeniu materiálno-technického vybavenia školy a k podpore mimoškolských aktivít vašich detí.

Záverečné správy DSA
DSA informácie
Školský vzdelávací program
V zmysle § 7 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme školský vzdelávací program našej školy. Zverejnený dokument považujeme stále za otvorený a sme pripravení pružne reagovať na podnety a potreby žiakov, rodičov a regiónu školy, ako aj na prípadné zmeny v školskej legislatíve.

Školský vzdelávací program Gymnázia Antona Prídavka v Sabinove-šk.r.2012/2013

ŠkVP úvod_p
Rámcový učebný plán_DSA_2020_IPP
Rámcový učebný plán_DSA_2020_TEV
Rámcový učebný plán_DSA_2018
Rámcový učebný plán_2018
Biológia_p
Geografia_p
Etická výchova_p
Slovenský jazyk a literatúra_p
Informatika_p
Chémia_p
Nemecký jazyk_p
Ruský jazyk_p
Umenie a kultúra_p
Občianska náuka_p
Dejepis_p
Matematika_pZáverečné správy
Rôzne
Školský poriadok pre žiakov školy
Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:
a) výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov so všetkými zamestnancami školy,
b) prevádzke a vnútornom režime školy,
c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje.
Školský poriadok 2013/2014

Rokovací poriadok PR
Tlačivá
Zápis:
Prihláška na vyučovanie predmetov etická/náboženská výchova, dvoch cudzích jazykov a dvoch voliteľných predmetov pre uchádzačov o štúdium na 4G. Vyplní sa pri zápise. Zobraziť (A4).
Prihláška na vyučovanie predmetov etická/náboženská výchova a dvoch cudzích jazykov pre uchádzačov o štúdium na 8G. Vyplní sa pri zápise.

Maturita:
Prihláška s voľbou maturitných predmetov (podáva ju študent triednemu učiteľovi do 30. septembra). Prihláška na MS-8G, Prihláška na MS-4G.

Bežné tlačivá:
Potvrdenie o návšteve školy. Zobraziť (A6).
Potvrdenie o návšteve školy na účely prídavku na dieťa. Zobraziť (A4 obojstranne, 2 ks).
Žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy (jej súčasťou je návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy). Zobraziť (A4).
Návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy. Zobraziť (A4 obojstranne).
Prihlášky na vyučovanie jednotlivých predmetov:
Prihlášky na vyučovanie povinne voliteľných predmetov etická výchova(ETV) a náboženská výchova (NAB/NAV), druhého cudzieho jazyka (v prípade žiakov sekundy, ktorí začali študovať pred šk. rokom 2008/2009), voliteľných predmetov podľa školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a voliteľných predmetov pre maturitné ročníky sa podávajú každoročne na nasledujúci školský rok v termíne určenom vedením školy, najneskôr však v júni príslušného školského roka.
Prihláška na vyučovanie predmetov:
-- ETV/NAB pre žiakov T, K a Q. Zobraziť (A5).
- ETV/NAV a CJ pre žiakov 1. ročníka. Zobraziť (A4).


ZVEREJŇOVANIE: faktúry, objednávky, zmluvy od 1.5.2013
Zverejňovanie zmlúv
Faktúry
November 2012 - PDF - 129 KB
Október 2012 - PDF - 130 KB
September 2012 - PDF - 122 KB
August 2012 - PDF - 124 KB
Júl 2012 - PDF - 131 KB
Jún 2012 - PDF - 124 KB
Máj 2012 - PDF - 124 KB
Apríl 2012 - PDF - 136 KB
Marec 2012 - PDF - 127 KB
Február 2012 - PDF - 127 KB
Január 2012 - PDF - 131 KB
Objednávky
Rok 2012 - PDF - 139 KB
Ďalšie dokumenty
Newletter SG DSA

Jún 2020
Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!