22. júl 2024, pondelok, 07:32
Krúžky a kluby
Aktivity
Záujmové vzdelávanie v šk. roku 2013/2014
1. Bedmintonový krúžok, Mgr. Alžbeta Šoltisová
2. Krúžok športových hier, Mgr. Alžbeta Šoltisová
3. Krúžok prípravy na mimoriadne životné situácie, PaedDr. Jozef Miko
4. Krúžok fyziky, Mgr. František Lörinc
5. Krúžok anglickej konverzácie,RNDr. Ivana Lorinčíková

Záujmové vzdelávanie (v zmysle smernice MŠ SR č. 6/2007-R o vzdelávcích poukazoch):
1. je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku,
2. sa považuje za poskytnuté aj v prípade ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka, za ktorú sa považuje najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine žiaka alebo účasť žiaka na súťažiach.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby zákonný zástupca žiaka, ktorý sa nemôže zúčastniť na hodine záujmového vzdelávania, písomne oznámil vedúcemu záujmového útvaru dôvod jeho neprítomnosti. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje uvedeným spôsobom sám.

Jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 minút.

Študentský klub
Počas jarných prázdnin 2007 sa uskutočnila 1. fáza prác na zriadení „Klubu študentov“. Poskytuje nadštandardný priestor pre cca 40 študentov, ktorí ju môžu využívať dopoludnia počas voľných hodín a v popoludňajších hodinách. V 2. fáze bude tento „Klub“ doplnený o sponzorskú literatúru, ktorá bude študentom určená pre samoštúdium a trávenie voľného času. „Klub“ plní aj funkciu reprezentatívnej miestnosti pre študentov, rodičov, učiteľov a návštevníkov školy.

Za pomoc pri zriadení Študentského klubu ďakujeme Slovenskej sporiteľni, a. s., ako aj Rodičovskej rade pri Gymnáziu Antona Prídavka v Sabinove.

Študentský klub foto 1, foto 2

Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!