23. júl 2024, utorok, 13:42
Maturita
Maturita 2014
PFIČ a EČ MS 2014 prebehne v týchto dňoch:
18. marec 2014 slovenský jazyk a literatúra,
19. marec 2014 anglický jazyk,
20. marec 2014 matematika.

ÚFIČ MS 2014 na našej škole sa uskutoční v 1. termíne, t.j. v týždni od 19.5. do 23.5.2014.
Výsledky ÚFIČ MS
V tejto časti si môžete pozrieť podrobné výsledky a vyhodnotenie ÚFIČ MS. Pri porovnávaní dosiahnutých výsledkov za jednotlivé predmety je potrebné si uvedomiť, že nižší stĺpček predstavuje lepší výsledok a potrebné si je aj všimnúť použitú mierku ako aj počty žiakov maturujúcich z jednotlivých predmetov v daných úrovniach - niekedy sa stáva, že výsledok triedy v nejakom predmete reprezentuje výsledok jedného, či dvoch žiakov.

Výsledky ÚFIČ MS v šk. roku 2006/2007
Výsledky ÚFIČ MS v šk. roku 2007/2008
Výsledky ÚFIČ MS v šk. roku 2008/2009

Porovnanie výsledkov EČ MS
Pozrite si porovnanie úspešnosti EČ MS v predmetoch a úrovniach, v ktorých sa táto časť na našej škole konala, v porovnaní z celoslovenskou úspešnosťou a úspešnosťou gymnázií v SR. Keďže úspešnosť je vyjadrená %, lepší výsledok predstavuje vyšší stĺpček.

Porovnanie úspešnosti EČ v šk. roku 2004/2005
Porovnanie úspešnosti EČ v šk. roku 2005/2006
Porovnanie úspešnosti EČ a GS EČ v šk. roku 2006/2007
Porovnanie úspešnosti EČ v šk. roku 2007/2008 , Poradie škôl podľa výsledkov EČ MS 2008 (SJL, MAT)
Porovnanie úspešnosti EČ v šk. roku 2008/2009
Porovnanie úspešnosti EČ v šk. roku 2009/2010
Porovnanie úspešnosti EČ v šk. roku 2010/2011Základné informácie o maturitnej skúške
Spôsob ukončovania štúdia na stredných školách upravuje zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z.
Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z.

Štúdium na gymnáziu sa ukončuje maturitnou skúškou (MS).

Žiak posledného ročníka do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS.

Predmety MS sú: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, jeden voliteľný predmet zo skupiny predmetov DEJ, NAS, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG a UMK , jeden voliteľný predmet zo skupiny predmetov CJ, DEJ, NAS, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, GEG a UMK.

Žiak môže dobrovoľne vykonať aj MS z najviac dvoch ďalších predmetov.

Externú časť (EČ) MS majú predmety: ANJ, FRJ, MAT, NEJ, RUJ a SJL.

Písomnú formu internej časti (PFIČ) MS majú predmety: ANJ, FRJ, NEJ, RUJ a SJL.

EČ a PFIČ z predmetu CJ žiak vykoná len z jedného CJ, a to na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca..

Z druhého CJ, v prípade, že si ho žiak zvolí za svoj maturitný predmet, žiak vykoná len ÚFIČ MS, a to na úrovni B1 alebo B2 Spoločného európskeho referenčného rámca.

Testy EČ a PFIČ MS pripravuje MŠ SR a vykonávajú sa v rovnakom čase na celom území SR.

Za akých podmienok žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku: Podrobné INFO TU!


V jednom dni môže žiak vykonať ÚFIČ MS najviac z troch predmetov.

Témy maturitných zadaní sa nezverejňujú.

Cieľové požiadavky 2014
Súhrn požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov vymedzujú učebné osnovy a cieľové požiadavky (nájdete ich aj na www.statpedu.sk ).

Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!