18. august 2017, piatok, 04:50
Profil školy
Aktuality
Táto stránka sa NEAKTUALIZUJE!
Aktuálne informácie nájdete na novej web stránke školy

gymkosb.edupage.orgZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Riaditeľ školy: Mgr. Andrej Zubrický
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. František Lörinc

Adresa školy: Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, 083 01 Sabinov
(poloha školy na mape, satelitná snímka)

tel: 051/75679 50 (spojovateľka)
fax: 051/75679 99
email: mail@gymkomsab.edu.sk
IČO: 00161152
DIČ: 2020711352
Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000515284/8180
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0051 5284

Časový rozpis vyučovacích hodín:
| 1.hod | 2.hod | 3.hod | 4.hod | 5.hod | 6.hod | 7.hod |
| 07:50 | 08:45 | 09:40 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:25 |
| 08:35 | 09:30 | 10:25 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:10 |
Aktuálne informácie o možnostiach štúdia na škole a k prijímacím skúškam.
Rada školy
1. Ing. Michal Repaský - predseda RŠ zástupca rodičov, email: repasky@post.sk
2. Ing. Božena Zvijáková za pedagogických zamzamestnancov,
email: zvijakova@gymkomsab.edu.sk
3. Mgr. Alžbeta Šoltisová za pedagogických zamestnancov, email: soltisova@gymkomsab.edu.sk
4. Štefan Štofaník za nepedagogických zamestnancov
5. Lenka Horváthová za žiakov školy
6. Ing. Dagmar Ondirková za rodičov
7. Ing Ján Fekiač za rodičov
8. Ing. Peter Molčan za PSK, email: msu@sabinov.sk
9. Ing. Miroslav Čekan za PSK, email: poliklisab@stonline.sk
10. PaedDr. Dušan Majerčák za PSK
11. Mgr. Eva Arvayová za PSK, email: eva.arvayova@vucpo.sk
Študijné odbory
3. - 4. roč. 4G a 6. roč. 8G: 7902 5 gymnázium
7. - 8. roč. 8G: 7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky
1. - 2. roč. 4G: 7902 J gymnázium

Vyučovanie na 4G a v 6. ročníku 8G prebieha podľa ŠKVP, ktorému je prispôsobený aj učebný plán pre 7. a 8. ročník 8G. Výhodou takéhoto vyučovania je, že základné učivo predpísané učebnými osnovami sa odučí za 3, resp. 7 rokov. V poslednom ročníku tak študenti absolvujú vyučovanie povinných predmetov (SJL, CJ1, CJ2, TEV), KCJ1 alebo KCJ2 a ďalších dvoch voliteľných predmetov zo skupiny DEJ, NAS, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO a GEG, z ktorých plánujú vykonať maturitnú skúšku.

Prihlášku s voľbou KCJ a ďalších dvoch voliteľných predmetov podáva študent v 3. ročníku, resp. v septime, v apríli príslušného školského roka.

Klasifikácia
Pri klasifikácii a hodnotení žiakov sa postupuje v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Metodický pokyn č. 21/2011
Anketa
x
Hlasovalo: 0
webdesign by White Crown & powered by palino

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!